Aanvraag tot erkenning van een beveiligingsonderneming  1      2

Rechtspersoon / Natuurlijk persoon

 

Toepassing van de Wet van 10 april 19903 - Koninklijk besluit van 13 juni 20024.

Uw aanvraag moet bij een ter post aangetekende brief worden gericht aan: 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Directie Private Veiligheid 

Waterloolaan 76, 1000 Brussel

De aanvraag tot erkenning dient de volgende documenten en / of inlichtingen te bevatten:

 1. de betaling van 1000 (administratieve dossierkosten) bij de eerste aanvraag van elke afzonderlijke erkenning. Deze betaling is verschuldigd krachtens artikel 7, 2° van het Koninklijk Besluit van 27 december 20125.

Dit bedrag dient u te storten op de bankrekening van het ‘Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privédetectives’:

IBAN BE37 6792 0057 9428 

BIC: PCHQBEBB 

Mededeling “dossierkosten erkenning beveiliging”. 

Gelieve de datum van betaling van deze administratieve dossierkosten mee te delen in de verklaring op eer (bijlage 1).

 1. Het inschrijvingsnummer van de onderneming (ondernemingsnummer) in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): in te vullen in de verklaring op eer in bijlage 1.

  

 1. Een kopie van het keuringsverslag waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de minimumvoorwaarden inzake technische uitrusting zoals bepaald in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 13 juni 2002.

De technische vereisten zijn concreet omschreven in het document T 015/1 “technische specificaties” uitgegeven en opgesteld door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (B.E.C.) vzw. Dit document kan bij het B.E.C. bekomen worden:

August Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL 

T 02 706 85 70  – E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Om dit keuringsverslag te bekomen, dient u zelf een aanvraag in te dienen bij één van de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangeduide geaccrediteerde keuringsinstellingen. Volgende instellingen werden aangeduid: 

                                                 

 • Een rechtspersoon is een groepering van hetzij vermogens, hetzij personen waaraan rechtspersoonlijkheid is verleend; in de praktijk meestal handelsvennootschappen zoals een NV, BVBA., CV, …
 • Een natuurlijk persoon is een fysiek persoon in de materiële zin, bijvoorbeeld een zelfstandige of een feitelijke vereniging.
 • Wet van 10 april 1990 (B.S.29.05.1990) tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid.
 • Koninklijk Besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming (B.S. 09.07.2002), gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 april 2003 (BS 18.04.2003).
 • Koninklijk Besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S., 31.12.2012).

                        -     A.I.B. VINCOTTE BELGIUM vzw 

Jan Olieslagerslaan 35

1800 Vilvoorde

T 02 674 57 11 – F 02 674 59 59 – E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contactpersoon: 

Dhr. Gino Van der Ven – T 09 244 77 11 – GSM 0476 22 90 02 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        -     ANPI vzw 

Parc scientifique Fleming

1348 Louvain-La-Neuve

T 010 47 52 11 – F 010 47 52 70 – E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contactpersoon:

Dhr. Nedergedaelt Ronny – T 0475 60 37 97 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 1. Het bewijs dat de onderneming voldoet aan de beroepsbekwaamheid elektrotechniek (bewijs inschrijving van de beroepsbekwaamheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen).
 1. Wat betreft het personeel van de onderneming moeten de volgende gegevens worden overgemaakt (zelfs indien het een éénmansonderneming betreft):
 1. het totaal aantal personeelsleden van de onderneming (uitgedrukt in één getal).
 1. een lijst van de zaakvoerders of de leden van de raad van bestuur alsmede de personen die de controle uitvoeren over een onderneming of instelling in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen6.

                               Hieronder dient te worden verstaan:

Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van wat er in de statuten bepaald is en afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming).

Vermeld voor elk personeelslid volgende gegevens: de naam, voornamen, geboortedatum, nationaliteit, volledig adres en datum van indiensttreding.

                                                 

 • Artikel 5 § 1. Onder " controle " over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.
 • § 2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed:

1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken vennootschap;

2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan; 3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;

4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van die vennootschap; 5° in geval van gezamenlijke controle.

 • § 3. De controle is in feite wanneer zij voortvloeit uit andere factoren dan bedoeld in § 2. Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een vennootschap, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschap stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde aandelen.
 1. een lijst van het leidinggevend personeel.

Hieronder dient te worden verstaan:

Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke beveiligingsactiviteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.

Vermeld voor elk personeelslid volgende gegevens: de naam, voornamen, geboortedatum, nationaliteit, volledig adres en datum van indiensttreding.       

 1. een lijst van het uitvoerend personeel dat belast is met beveiligingsactiviteiten. Dit zijn personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud of herstel van alarmsystemen of alarmcentrales uitoefenen. 

Vermeld voor elk personeelslid volgende gegevens: de naam, voornamen, geboortedatum, nationaliteit, volledig adres, datum van indiensttreding en hun taakomschrijving (conceptie / installatie en onderhoud).  

 

 1. Voor elk personeelslid: een origineel of een kopie van een uittreksel uit het strafregister conform art. 596.1 Sv of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun woonplaats in het buitenland hebben.

Opgelet

 • dit getuigschrift mag maximaal zes maanden oud zijn wanneer de aanvraag wordt ingediend.
 • Het uittreksel uit het strafregister conform art. 595 Sv wordt niet aanvaard.
 1. Voor het personeel vermeld in de punten b) en c): een curriculum vitae (beschrijving van het beroepsverleden).
 1. Voor het personeel vermeld in het punt b) en c): de schriftelijke instemming met het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 10 april 1990, dient het leidinggevend personeel en de personen die in de raad van bestuur zetelen alsmede de personen die de controle uitvoeren over een onderneming of instelling in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen hun instemming te verlenen met het in artikel 5, 8° bedoelde veiligheidsonderzoek. Dit dient te gebeuren op de wijze zoals voorzien in het model in bijlage 2.

 1. Voor de onderneming: de verklaring op eer dat al het uitvoerend personeel (ook diegenen die geen beveiligingsactiviteiten uitoefenen) van de onderneming voldoet aan de uitoefeningsvoorwaarden gesteld in de wet van 10 april 1990 en dat het leidinggevend personeel hiervoor de nodige controles zal uitvoeren. Dit dient te gebeuren op de wijze zoals voorzien in het model in bijlage 1.
 1. Voor het personeel vermeld in het punt b): de verklaring op eer.

Elke persoon binnen uw onderneming die valt onder de noemer “bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, persoon bevoegd om de onderneming te verbinden of persoon die de controle uitvoert over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen “ dient een verklaring op eer in te vullen, gedateerd maximaal 15 dagen op het moment van indiening van de aanvraag zoals voorzien in het model in bijlage 3.

 

 1. Opleidingsvoorwaarde voor het uitvoerend en leidinggevend personeel sector beveiliging[1]:

Er zijn drie opleidingsmodules, met name:

 • leidinggevend: zie hoger
 • conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te beveiligen pand.
 • installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales.

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens de erkenning als beveiligingsonderneming kan verleend worden. 

 

 1. De personen die op 29 mei 1990 in dienst waren van een beveiligingsonderneming of voor hun rekening werkten, en op 1 januari 1999 in dienst waren bij een erkende beveiligingsonderneming, kunnen worden vrijgesteld van het volgen van de basisopleiding beoogd in de artikelen 5, 5° en 6, 5° van de voornoemde Wet van 10 april 1990. Deze vrijstelling heeft enkel betrekking op de alsdan uitgeoefende functie (leidinggevend, conceptie, installatie & onderhoud).

Het bewijs dient geleverd te worden door middel van een geschreven document dat dateert uit de betrokken periode en dat de uitgeoefende functie vermeldt: loonfiches, arbeidscontract, facturen, … Een loutere verklaring volstaat niet. 

 1. De personen die niet in aanmerking komen voor de hoger vermelde vrijstelling, dienen - overeenkomstig artikel 2 van het hoger vermeld Koninklijk Besluit van 17 december 1990 - het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).
 1. Voor rechtspersonen:

Een kopie van de oprichtingsakte en/of statutenwijzigingen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met de actuele gegevens met betrekking tot de personalia van de leden van de Raad van bestuur, de omschrijving van hun bevoegdheden, de maatschappelijke benaming, het maatschappelijk doel en de maatschappelijke zetel van de onderneming.

 

Bijlage 1

Verklaring1 op eer af te leggen in het kader van de aanvraag tot erkenning als beveiligingsonderneming.

 

Iedere beveiligingsonderneming die een valse verklaring aflegt en/ of foutieve informatie doorgeeft kan strafrechtelijk en administratiefrechtelijk gesanctioneerd worden.

Ondergetekende,

Naam:  ..............................................................................................................................................

Voornaam: .......................................................................................................................................

Functie: ............................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................

Handelsbenaming van de onderneming:  ........................................................................................

Tel: ……………………………………………………………………………………….

Gsm:  ……………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………….. 

 • verklaart de administratieve dossierkosten, ten bedrage van € 1000 bij de eerste aanvraag van elke afzonderlijke erkenning betaald te hebben op datum van: … /… /20…  
 • verklaart ingeschreven te zijn in de KBO onder het nummer ………………………………
 • verklaart dat al het uitvoerend personeel (ook diegenen die geen beveiligingsactiviteiten uitoefenen) van de onderneming voldoen aan de uitoefeningsvoorwaarden gesteld in de wet van 10 april 1990 en dat het leidinggevend personeel hiervoor de nodige controles zal uitvoeren.

Voor waar en echt verklaard,

Opgemaakt te  ..................................................... op  ......................................................................

Handtekening:

                                                 

1 Koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming (B.S.

09.07.2002), gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 april 2003 (B.S. 18 april 2003). 

Bijlage 2

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden[2]

Ondergetekende (naam en voornaam): ......................................................................................................

Adres (straatnaam, nummer, postcode en gemeente): ..................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

Geboorteplaats en geboortedatum: ......................................................................................................... Rijksregisternummer[3]: ..............................................................................................................................

Verklaart dat hij / zij * een uitvoerende / leidinggevende * functie beoogt uit te oefenen zoals bedoeld in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Dienaangaande verleent ondergetekende hierbij in navolging van artikel 7, §2, tweede lid, van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid3, zijn instemming voor het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden conform artikel 7, §1 van de voornoemde wet.

Ondergetekende noteert dat de aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht, betrekking hebben op inlichtingen van gerechtelijke of bestuurlijke politie en op beroepsgegevens.

Gegeven te  ........................................................................ (plaats), op ………………………………… (datum)

Handtekening

(met de geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)

* Schrappen wat niet past.

           

Bijlage 3

Verklaring op eer 

 

Deze verklaring moet worden afgelegd door bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers, personen bevoegd om de onderneming of instelling te verbinden of personen die de controle uitvoeren over de onderneming of instelling in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen. (Onder onderneming of instelling worden verstaan: de bewakingsondernemingen, de

beveiligingsondernemingen, de ondernemingen voor veiligheidsadvies en de opleidingsinstellingen.)[4]

 

Verklaring afgelegd voor rekening van onderneming ……….....................................................................

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

¨ bestuurder, ¨ zaakvoerder, ¨ lasthebber, of ¨ persoon bevoegd om de onderneming te verbinden of om controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaar:

 • geen verbod te hebben gekregen om een functie uit te oefenen als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of als persoon die een onderneming of instelling kan verbinden, krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
 • de voorbije vijf jaar niet aansprakelijk te zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456 4°, of 530 van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn verklaard op basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997;

Ik neem tevens kennis van het feit dat de erkenning zal worden ingetrokken indien de minister van Binnenlandse Zaken vaststelt dat de onderneming een erkenning heeft verkregen op basis van opzettelijk onjuiste of bedrieglijke verklaringen.[5]

Datum:                                                                                                    Handtekening: 

 

[1] Koninklijk Besluit van 17 december 1990 (BS 29.12.1990) betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 (BS 09.11.1996).

[2] De persoon die aan een onderzoek onderworpen wordt dient hiertoe voorafgaandelijk en eenmalig, via de onderneming, dienst of instelling, waarvoor hij de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, uitoefent of zal uitoefenen, zijn instemming te hebben gegeven door dit formulier te vervolledigen.

[3] Het rijksregisternummer vindt u achteraan uw identiteitskaart of rechtsboven op uw SIS-kaart. 3 Wet van 10 april 1990 (B.S.29.05.1990) tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid.

[4] Indien een bestuurder, zaakvoerder of lasthebber van een beveiligingsonderneming zelf een rechtspersoon uitmaakt, dient de zaakvoerder of de wettelijke vertegenwoordiger van deze rechtspersoon deze verklaring in te vullen.

[5] Art.4bis, §1, zesde lid, 5° van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Go to top